“Niet kijken naar de beperking van een student, maar naar zijn of haar talent.”

Daar moet de focus liggen bij ondersteuning van studenten met een beperking.

Peter Siebrecht is de beleidsadviseur studentenwelzijn en inclusie van de Hanzehogeschool in Groningen. Hij zet zich onder andere in voor studenten met een beperking. In dit interview vertelt Peter over zijn functie en legt hij uit hoe de ondersteuning voor deze groep eruitziet op de Hanze.afbeelding Peter

Je bent beleidsadviseur Studentenwelzijn en Inclusie van de Hanze. Kun je vertellen wat jouw functie precies inhoudt?

Op het gebied van inclusie houd ik mij vooral mee bezig met hoe de begeleiding voor studenten met een beperking georganiseerd is en wat er beter kan; welke drempels kunnen we wegnemen? Ik houd mij bijvoorbeeld bezig met onderwerpen zoals fysieke en digitale toegankelijkheid. Dan moet je denken aan vragen zoals: heeft elk gebouw van de Hanze een (toegankelijk!) invalidetoilet? Is onze website toegankelijk voor iedere student en hoe kunnen we ervoor zorgen dat opnames van hoorcolleges ondertiteld worden voor slechthorende of dove studenten? Binnen mijn functie maak ik plannen om deze toegankelijkheid te verbeteren binnen de Hanze. Ook zoek ik uit wat wij van de Hanze precies verstaan onder de term inclusie en ga ik na hoe inclusief ons onderwijs eigenlijk is. Medewerkers en docenten zijn heel welwillend op het gebied van inclusie, maar tegelijk is er nog een heleboel te verbeteren.

Naast inclusie houd ik mij ook bezig met studentenwelzijn. De term studentenwelzijn is heel breed. Hierbij gaat het om het welzijn van iedere student van de Hanze. Ik vind het fijn om te zien dat de focus verschuift van studiesucces naar studentsucces; hoe beter de student in zijn vel zit, hoe beter hij ook presteert. Welzijn leidt dus tot meer geluk én betere prestaties.

Er zijn natuurlijk veel verschillende soorten beperkingen. Wat ziet de Hanze als een beperking?

Als ik vanuit het Hanze Student Support[1] spreek, proberen wij zo min mogelijk te denken in functiebeperkingen. We kijken naar wat de student nodig heeft om een diploma te halen. We proberen dus zo min mogelijk een stempel op een student te drukken.

Als ik kijk naar de beperkingen die voorbij komen zijn dat studenten met een fysieke, auditieve of visuele beperkingen. Maar ook zien we veel studenten met dyslexie of met psychische problemen. Tegenwoordig vallen ook de studenten die mantelzorg verlenen, zwangere studenten of studenten die in gendertransitie zijn ‘officieel’ onder deze groep. Er valt dus een behoorlijk grote groep onder de term ‘student met een functiebeperking’.Mijn visie is dat er niet moet worden gekeken naar de beperking van een student, maar naar zijn of haar talent. Dit is ook de slogan van de Hanze: ‘Share your talent, move the world.’ Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. Bij de één is dat een fysieke functiebeperking, bij de ander is het een moeilijke relatie met ouders of een huisdier dat net overleden is. Wat voor de één licht is, is voor de ander zwaar. Het gaat er dan ook niet om wat je beperking is, maar hoe je daarmee omgaat en wat wij als Hanzehogeschool kunnen doen om jou daarbij te helpen. Dat mes snijdt aan twee kanten: empowerment van jou als student én het nemen van onze verantwoordelijkheid als hogeschool om onnodige drempels weg te halen en de juiste ondersteuning(smiddelen) te bieden. Wij als Hanze zien het als onze taak om jou aan te reiken wat nodig is, zodat je zelfstandig je talent verder kan ontplooien.

Wat voor ondersteuning biedt de Hanze aan studenten met een functiebeperking? (Bijv voorzieningen, aangepaste roosters etc.)

Er zijn ontzettend veel voorzieningen beschikbaar. Enkele algemene voorzieningen die aangeboden worden zijn bijvoorbeeld extra tijd bij tentamens, of een aparte ruimte waar je tentamens kan maken. Het is ook mogelijk om tentamens op een computer te maken. Als je meer nodig hebt, dan zijn er voorzieningen op maat mogelijk. Dit zijn voorzieningen die aansluiten bij de persoonlijke behoeften van de student. Om een voorbeeld te geven, er was een keer een student die door een lichamelijke beperking zorg op school nodig had. Er is hier op school een speciaal lokaal voor ingericht, zodat de student deze zorg tijdens lesuren kon krijgen. Op deze manier kon de student gewoon zijn studie blijven volgen. Er is dus veel mogelijk. Als je er tijdens je studie achter komt dat je een voorziening nodig hebt kun je dit het beste eerst bespreken met jouw studieloopbaanbegeleider. Hij of zij kan je doorverwijzen naar de aandachtsfunctionaris en/of decaan, die samen met jou gaat kijken wat er mogelijk is.

Waar of bij wie kunnen de studenten terecht voor ondersteuning?

De Hanze werkt aan verbetering van de begeleiding. We zijn druk bezig met een visie op studentbegeleiding en een betere organisatie van deze begeleiding binnen de schools. Het centrale studentendecanaat is uitgegroeid tot Hanze Student Support, waar studenten terecht kunnen voor een gesprek met een decaan, studentenpsycholoog of een ondersteunende cursus. De Hanzehogeschool is zo groot en er zijn zoveel mensen met studentbegeleiding bezig, dat het nog een hele klus is om alle vormen van begeleiding op elkaar af te stemmen. Dat is iets waar ik mij in de komende jaren mee bezig houd.

Ik zou graag zien dat iedere student voor basisbegeleiding bij zijn studentbegeleider op de opleiding terecht kan. Dat is iemand die de student begeleid op het gebied van studie, loopbaan en ontwikkeling. Komt daar een specifiekere of diepere vraag uit voort, dan is Hanze Student Support er om de student verder te helpen. Als je een specifieke hulpvraag hebt moet een studentbegeleider weten bij wie je terecht kan voor de juiste ondersteuning. Daarom is het van belang dat studentbegeleiders goed weten wat voor soort ondersteuning er wordt aangeboden binnen de onderwijsinstelling.

De Hanze vindt het ook belangrijk dat studenten met een beperking de ruimte krijgen om hun ervaringen te delen. Op deze manier kunnen we tot nieuwe inzichten komen, die helpen om de ondersteuning te verbeteren.

We zijn nu bijvoorbeeld bezig om een vorm van peersupport op te zetten. De bedoeling is dat er een powerplatform komt. Dit is een plek waar studenten ervaringen kunnen uitwisselen, elkaar kunnen coachen en samen ideeën kunnen opdoen om de ondersteuning te verbeteren. Op deze manier kunnen we goed gebruik maken van de ervaringsdeskundigheid.

 Door jouw functie heb je waarschijnlijk al veel belemmeringen kunnen weghalen voor studenten. Waar ben je het meest trots op?

De Hanze is heel groot en ik ben maar een klein radartje in het geheel. Waar ik zelf wel heel blij mee ben is de vorming van de Hanze Student Support. Hierdoor is er nu meer aandacht gekomen voor studentenwelzijn en inclusie en is er een centrale plek waar studenten terecht kunnen als zij ergens mee zitten. Er komt meer aandacht voor de student als persoon en de wijze waarop wij deze persoon mogen begeleiden.

Als je iets zou willen meegeven aan een (aankomende) student met een beperking, wat zou dit dan zijn?

Er is heel veel mogelijk! Het is wel belangrijk dat jij zelf initiatief neemt. Vraag om hulp en neem regie over je eigen leven! Eigenlijk ben je als student een zelfstandig ondernemer. Je studeert, werkt, je hebt een sociaal leven en daarnaast heb je misschien ook nog een beperking, wat veel energie van je kan vragen. Dat is moeilijk. Het is eigenlijk de taak van een onderwijsinstelling om de student de passende ondersteuning te bieden, zodat hij of zij zelf de manager kan zijn van het leven.

1- Bij het Hanze Student Support kun je terecht als je ondersteuning nodig hebt. Je kan hier in gesprek gaan met een decaan, studentpsycholoog of een andere vorm van coaching. Ook kan je hier een voorziening aanvragen.